2. Kor. 2. 14 – 16:

«Men Gud være takk, som i Kristus alltid fører oss med i sitt seierstog og gjennom oss sprer kunnskapen om ham som en duft, på hvert et sted. 15 For vi er som en Kristi vellukt for Gud, blant dem som blir frelst og blant dem som går fortapt: 16 for dem som går fortapt, en duft av død til død, for dem som blir frelst, en duft av liv til liv.»

Gud har en plan med livet vårt. Utfordringen er at han leder oss skritt for skritt. Vi må først være villig til å ta det ene skrittet han viser oss, før vi kan ta et nytt skritt på Herrens veg. Og Herren har til hensikt å føre oss til et høyre stadium av modenhet gjennom utvikling, vekst, fruktbarhet og herlighet. Dette er en prosess som oppleves som en glede og stadig forventning til hva Herren vil gjøre i våre liv. Konsekvensen blir at vi får nye muligheter til å utføre Hans gjerninger, som vi ikke kunne utføre i dag, men nå blir istandsatt til å utføre dem.

Gud vil alltid lede oss og føre oss med i sitt seierstog. Men fienden har også en plan for våre liv, derfor bør vi kjenne til hans styringsprosess. For det første er han en løgner og ønsker å gi oss et falskt selvbilde av oss selv og vil overbevise oss om at vi av oss selv kan ta egne og riktige avgjørelser uten Guds medvirkning. Og valgene ber han oss gjøre ut fra våre egne egoistiske ønsker. Resultatene sier Bibelen (2. Timoteus 4.1-2) at vi ledes inn i tvilen og usikkerhetens verden og  ikke opplever den tryggheten som Gud ønsker vi skal leve i, uansett omstendighetene. Men gjennom å søke først Guds Rike og hans rettferdighet vil Han lede oss midt i dagens gjøremål, både i motgang og i medgang, i møte med mennesker, i trosspørsmål, i sykdom og velvære. Dette skjer gjennom erfaringen av Hans nærhet og tiltale fra sitt Ord.

Herrens Seierstog startet da Jesus døde på korset og ropte ut «det er fullbrakt» (Kolosserne 1. 19-20).  I den grad vi forstår og erfarer betydningen og virkningen av den handlingen, blir viktigheten av å etterfølge Kristus en viktig del av vårt liv. Slik som Kristus proklamerte sin seier i sitt «triumftog» ned i dødsriket og viste seg som «seierherre» da han stod opp fra det døde, bør vi også i større grad bekjenne vår tro og samfunn med Gud gjennom Jesus Kristus. Når vi bekjenner Jesu navn av hjertet, skjer det en frigjørelse av Guds kraft og velsignelse over livet. Dette merker vi først gjennom en indre fred og hvile og kan være sikker på at Åndens kraft og visdom vil lede oss på Herrens veier. Da blir vårt fokus å gi videre det vi har opplevde og på den måten kan være som Bibelen skriver, en duft av liv til liv!