Samarbeide med Den Hellige Ånd –del 2

Den Hellige Ånds utgytelse på Pinsefestens dag har blant annet som hensikt å utruste de troende til å tenke slik som Gud, til å formidle Guds følelser til verden, til å be slik som han vil vi skal be og slik at de utfører Guds gjerninger på jorden.

I dagens undervisning ønsker jeg å understreke viktigheten av at den Hellige Ånd vil istandsette de troende til å tenke Guds tanker. I Jesaia 55, 8 – 9, tales det om at Guds tanker er høyere enn våre tanker. Og Jeremia sier i kapittel 29 at Guds tanker om oss er Fredstanker som fører til fremtid og håp. Men hvordan er så Guds tanker?

Guds tanker kan sammenfattes i følgende sannheter: De er evig de samme, basert på Guds eget sinnelag og visdom, har sin kilde i Guds fullkomne kjærlighet, har som hensikt i å gi oss fremtid og håp, de er overnaturlige og ubegrensede og fullkomne rettferdige. Hovedtanken med sitt skaperverk handler om å forsone verden med Gud gjennom Jesus Kristus. Og Gud har åpenbart sine tanker gjennom sitt Ord og gjennom sin sønn Jesus Kristus.

Hvordan skal vi formidle Guds tanker? I Åp.gj. 1.8 ser vi at Ånden utruster oss i første hånd til å være et vitne. Og hva vil det si å være et vitne? Grunnen til at man hører på et annet menneske, er vel det som får vedkommende til å tale. Derfor er det umulig for oss å være et vitne for Gud uten Åndens hjelp. Målet for Åndens fylde er det rene hjerte, et rent hjerte som gjenspeiler avglansen av Gud. På den måten blir man et Guds vitne og et «Kristi brev». For vitnetjenesten er ikke bare ord, men også med et liv som er gjennomlyst av Ånden.

På Pinsefestens dag fikk de 120 disiplene oppleve Åndens dåp og tungemålsgaven. Tungemålsgaven ble et tegn på Guds vitnesbyrd, og Ånden som gav dem, forvandlet deres sinn og handlinger i takt med deres forståelse og lydighet. Vi ser også at der Ånden fikk innpass, ble frukten forsoning, felles oppfatning og enhet. Åndens kraft gav dem et frimodig vitnesbyrd gjennom den indre befrielse de erfarte i sine liv. Og det førte til at de «malte» klare og fargerike bilder av Jesus! Gjennom hilsener og profetiske utsagn av disiplene gav Ånden et klarere bilde av Jesus og hans vilje! Utgangspunktet for et vitne er jo alltid den rådende situasjon, mens dets mål er Jesus Kristus. Åndens vitnesbyrd på pinsefestens dag ble jo hjertets omvendelse og etterfølgelse av Kristus!

Vitnesbyrdet og Ordets forkynnelse går alltid hånd i hånd. Mens hele disippelflokken priste og lovsang Gud, stod Peter frem og forkynte. I konflikten vi leser om i Ap.gj. 15, ble først vitnesbyrdene om Guds inngrep satt fram, deretter kom apostlene med sin undervisning og Ånden sanksjonerte i hjertene. Vi leser også at i Bærøa hørte de vitnesbyrdene, men gransket også skriftene, og mange kom til troen! Og i Kornelius sitt hus var det først etter vitnesbyrdet om Peters opplevelse og englenes tiltale og Peters tale at Ånden falt og Guds kraft ble forløst.

Å samarbeide med Den Hellige Ånd er derfor blant annet å formidle Guds tanker slik at det frigjør himmelsk velsignelse. Her har vi alle en vei å gå, for alle har vi mulighet til å erfare Herrens underfulle tanker med oss gjennom et helhjertet samfunn med den Hellige Ånd.

Tor Inge Andersen