Samarbeide med Den Hellige Ånd – del 4

Tema: Samfunn i Den Hellige Ånd?

Som vi tidligere har sett er hensikten med Den Hellige Ånds komme flerfoldig: Forvandle vårt tankeliv, formidle Guds kjærlighet, guddommeliggjør vårt bønneliv og utruste oss til å gjøre Guds gjerninger. Denne gangen ønsker jeg å fokusere på vårt samfunn i Den Hellige Ånd.

I Johannes evangelium 16. 12 – 15 leser vi: «Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. 13 Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. 14 Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. 15 Alt det som min Far har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere»

Det er mange misforståelser om Den Hellige Ånd. Noen tror det er en mystisk kraft, en ting, en gave, en energi som beveger seg hit og dit, en upersonlig makt fra Gud, eller har en egen personlige natur separert fra Gud, eller et uttrykk for Gud når han åpenbarer seg. Men den er en del av treenigheten som har sitt fundament i bibelen. Her er noen utsagn som bekrefter Den Hellige Ånds person som en del av Guddommens treenighet.

  • Da Jesus ble døpt, kom Den Hellige Ånd over Ham i form av en due, og hans Far talte direkte til Ham ovenfra.
  • Ånden bli gitt til Jesus uten begrensning, fordi de var av samme Guddommelige natur...
  • Åndens er også Gud: "Joh. 14.18: Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse barn, Jeg skal komme til dere"
  • Ånden er på en måte vikar for Jesus, mens Jesus er til stede gjennom Den HEllige Ånds tilstedenærværelse i oss!

Åndens felleskap med oss viser seg i først hånd gjennom den veiledning og kommunikasjon han vil ha med oss. Ordet for fellesskap på gresk «koinonia» betyr å dele noe i fellesskap. Ap.gj. 15.28 “For Den Hellige Ånd og vi har besluttet ikke å legge på dere noen annen byrde enn de helt nødvendige tingene…” Åndens fellesskap betyr at vi åpner vårt innerste liv for innflytelse og herredømme med Ham,

Og første trinn i samfunnet, er å lære følsomhet og farsforholdet (Abba far). Dette er også et samfunn gjennom ord formet som spørsmål, undring, bekjennelse og veiledning. Dette åndssamfunnet beveger vår vilje til å elske å gjøre Guds vilje. For Ånden veileder gjennom selv å ta de rette valg, til å stille oss de riktige spørsmål som får oss til å ta de rette valg…        Ånden tar ikke valgene for oss, men gjennom oss!

Den Hellige Ånds kommunikasjon fører oss inn i en lyttende stilling – der vi gjennom indre overbevisning og stadfestelse i Ordet og kjærlighet til Kristus kan formidle det videre i Hans Kraft! Kommunikasjonen er ikke bare «for å holde oss med selskap». Ånden peker ikke på seg selv og er av og til helt stille i våre liv. Kanskje han har vists oss nok, og venter på vår avgjørelse? 2.            «Men også dere skal vitne» sa Jesus – fører oss til bekjennelse og handling..

All Åndens veiledning knytter oss til Ordet! Ånden gir oss tanker som allerede er skrevet , men Han ønsker å føre det inn i vårt sinn slik at han kan løfte opp noe vi har lest, hørt, opplevd, og knytte det til de omstendigheter vi lever i. Meditasjon er en følsom øvelse som åpner våre sinn for fri innflytelse og beherskelse av våre tanker og holdninger.

  • Viktig at kilden er ren og rettferdig
  • Den onde kjenner Skriften, men bruker den alltid til å forsvare løgn og synd
  • Derfor: Først bør vi erfare kraften i Guds Nærværet, deretter samfunnet i vandringen i Ham for at vi kan ta avgjørelser som Gud har sitt behag i!

Lære oss Åndens prinsipper, som er mer enn metoder og teknikker. Prinsippene underbygger avhengighet, Kjærlighet, lydighet, trofasthet, gavmildhet, broderkjærlighet, åpenhet, nærhet Og fungerer gjennom en overbevisende kraft, Åndens gaver, Åndens gjerninger og et multipliserende liv. Bibelen taler om Guds Rikes målsettinger med å søke et dypere samfunn i Den Hellige Ånd, slike som en herliggjørelse av Kristus, disippelskap og etterfølgelse, mangfold og Ordets autoritet. Hver gang Åndens blir synlig i våre liv, blir det liv for andre. Man ikke bare får et budskap/hilsen, men blir et budskap til andre. Man ikke bare får en nådegave, men for andre blir man en nådegave. Derfor er Åndens nærhet elementet som bærer livet videre. Livet går altså foran trosinnholdet. For mens vi er på vei, gir Gud oss gaver. Når vi vandrer i Ånden, ledes vi stadig videre inn i Sannheten…

Åndens samfunn i Apostlenes Gjerninger. I Ap.gj. 10 ser vi at «Gud taler tre ganger, først ved en engel, sendt fra Faderen til Kornelius hus. Deretter gjennom et syn der Peter hører Jesu røst. Tredje gangen er det Den hellige Ånd som taler direkte til Peter. Om Barnabas står det i Ap.gj. 11 at han var en god mann, fylt av Hellig Ånd og tro. Denne livskvaliteten frigjør gode gjerninger og lærer oss å se med «Jesu øyne»!

Må Herren føre oss dypere inn i Åndens rike liv!

Tor Inge Andersen