Efes. 4 11 – 13: Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere, 12 for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp, 13 inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds Sønn og i kjennskapet til ham og blir det modne mennesket som er fullvoksent og har hele Kristi fylde

Ut fra Gal. 5.24 « lever vi ved Ånden, så la oss også vandre i Ånden» er et av hovedprinsippene for å kunne utføre Guds gjerninger på jorden. Vi er alle født inn i et Åndens fellesskap der gaver og utrustningen forløses. Og hensikten med å gjøre Guds gjerninger er å kunne leve et liv preget av Hans hensikter. Hvordan arbeider så Ånden for å istandsette menigheten til å utføre Guds målsetting? Jo, som det står ( I Bibelen Guds ord/Bibel forlaget): 13v/ «Inntil vi alle når frem til troens enhet og til kunnskapen om Guds sønn, til manns modenhet, til det mål av vekst som rommer Kristi fylde».

For det første ser vi at de Gud kaller, utruster han også til oppdraget!

Ut fra teksten ser vi at vi, «alle de hellige», er utvalgt til å være Guds medarbeidere. Men denne utvelgelsen, eller kallet, er en nådegave og kan bare fungere gjennom et liv under Guds nåde og kraft. Bibelen taler om at vi hver enkelt kan bli oss bevist vårt kall og tjeneste gjennom Åndens stadfestelse i vårt indre. Men det er en gave som er gitt utelukkende i kraft av Guds Kjærlighet og visdom.

Kallet oppdages og kommer til syne i våre liv når vi lever under Åndens Herredømme. Hvordan kan andre gjenkjenne vårt kall, jo at vi gjennom vår integritet/troverdighet lever det vi taler. Her spiller vår åndelige tørst inn. Jesus taler om tørsten i våre liv som et utgangspunkt for å mer av Åndens kraft og visdom. Vi trenger respekt, først og fremst i den åndelige verden, der våre virkelige arbeidsområder ligger. I Ap.Gj. 15 står det at Paulus talte til en slavekvinne som hadde en spådomsånd i seg med disse ord: « jeg befaler deg i Jesu Kristi navn: Far ut av henne!» og spådomsånden forlot henne på timen. Det virket som om Paulus ikke talte disse ordene før etter en tid, når Den Hellige Ånd manet ham til det! Derfor kan et liv i avhengighet til Åndens nærvær, føre oss inn i uventede utfordringer og konfrontasjoner med mørkets rike.

Da forsamlingen i Kornelius hus åpnet seg for forkynnelsen til Peter, ble deres mottagelse av kallet fra Gud bekreftet gjennom erfaringen av Åndens dåp. Men før dette måtte jo Peter gjennomgå en åndelig behandling der hans hjerte ble utvidet og forstod mer av Åndens hensikt. Det førte til at de som før hadde stått utenfor, nå ble innlemmet i Guds Rike og fikk oppleve at deres lengsel ble mettet med Åndens fylde.

Oppdraget som Bibel har gitt oss blant annet gjennom «misjonsbefalingen», blir gjennomført gjennom mennesker som vil leve ut sitt kall og tjeneste. I Efeserne 4 leser vi om de femfoldige tjenestene: Apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Disse tjenester er gitt til Guds Rikes oppbyggelse også i dag, og representerer det mangfoldet av tjenester som trengs for at troens folk kan bygges opp og ledes inn i et fellesskap der hvert enkelt individ har stor betydning! Disse gavene kan også gjenkjennes i den enkeltes troendes liv.   Derfor ser vi ofte at Åndens gaver blir knyttet til den enkeltes kall og tjeneste og hjelper oss til å utføre de handlinger som Herren legger til rette for oss. Men tjenestegavene har alltid om hensikt å bygge opp Åndens fellesskap, ikke den enkeltes makt og posisjon.

Åndens gaver og tjenester kan bli synliggjort i menighetenes virke. Åndens enhet er en betingelse for at disse gavene kan fungere sammen. Vi er altså født inn i Åndens enhet gjennom den nye fødsel. Åndens liv gir også frihet, først og fremst fra lovens krav, som bare skaper fordømmelse, og gir kraft til å overvinne kjødets lyster.  

Til slutt ser vi at hensikten med utrustningen er å bli modne og åndsfylte kristne.

En modenhet som blir synlig gjennom at vi fremelsker de åndelige sannheter som: Troskap mot Kristus i kjærlighet og i åndens nye liv, å bli preget av en dypere forståelse av Guds ord og vilje: Dessuten ikke bli ledet av alle utenforstående inntrykk som ofte skifter, men binder seg mer til mer til Hans løfter enn det vi føler og ser. Må Gud hjelpe oss slik at vi kan få erfare en stadig dypere og rikere fylde av Ånden, slik at vi kan betjene andre med det liv har opplevd i Herrens nærhet.

Tor Inge Andersen