Ånden og Ordet samvirker til Guds rikes vekst

I Ap.gj. 10.44 står det: «Mens Peter fremdeles talte, kom Den Hellige Ånd over alle som hørte Ordet»

Ånden er en av de tre personene i Gud, men også kalt Guds Ånd, Herrens Ånd og Faderens Ånd. Siden Ånden er en selvstendig person i Gud, er han også ett med den ene sanne levende Gud, må vi betrakte Åndens gjerning også som Guds gjerning. Alt det som Ånden sier og gjør, gjør også Gud! Derfor taler alltid Ånden gjennom Ordet når Guds Rike skal stadfestes.

Vi ser derfor at Åndens virkning er avhengig av Ordet for å skape liv. Efes. 6.8 leser vi at Åndens sverd er Guds ord. Ordet er Guds eget våpen. Ordet svever i mørket, det venter på Ordet! Åndens nærvær skaper Guds inngrep først når ordet blir forkynt! Vi ser også at i begynnelsen svevde Ånden over vannene og Gud sa: «Bli lys». Da gikk Ånden til handling. I 1.Joh. 1. 1-3 ser vi at Ordet er den treenige Guds stemme. Faderen uttrykker sin vilje, og Sønnen (Ordet taler, og Den Hellige Ånd handler. Den Hellige Ånd er den som utfører Faderens vilje, som respons på Ordets stemme. Det grunnleggende her er at Ånden følger Ordet – bare Ordet!

Videre kan vi konstatere at Ordets proklamasjon frigjør Åndens virkning. Bønn er ikke nok til å få Gud til å virke i vår midte. Det trengs Ordets kraft gjennomtrengt av Åndens liv. Livet kommer av det levende Ordet, derfor er vår oppgave å forkynne Ordet. Vi kan be om at Gud skal virke, men det er ikke riktig å be om det som vi burde gjøre. Vi kan ikke sende Ånden noe sted, for han vil være der hvor vi er. Ånden venter på Ordet i våre liv som utløser hans aksjon. Samvær uten Ordets forkynnelse forløser ikke den aksjon av Ånden som Han ønsker.

Ordet virker fordi det er Ånd og Liv. Jesus sa: (Joh. 5.24 og 6.63) «Den som hører mitt ord og tror ham so har sendt meg, han har evig liv. De ord jeg har talt til dere, er ånd og Liv». Når Ordet fødes i våre hjerter, bærer de Ånd og liv i seg. Det er ikke nok bare å sitere eller lese det, men proklamere det av hjertet.  Vi kan ha opplevde store erfaringer med Den Hellige Ånd, men om vi ikke lever i lydighet mot Ordet, kan vi svekke kraften fra Gud gjennom oss. Ordets kraft fungerer gjennom å grunne på Ordet, la det fødes inn i vårt sinn, leve det ut og la troens Ånd ta hånd om det og bringe det frem i rett tid.

Ånden og Ordet kan åpne for nytt liv der det ikke var håp om liv. Da Moses slo på klippen ved Horeb, kom det vann ut fra den like foran øynene på Israels eldste. Vi har lest av historier om vekkelse at den har kommet der omgivelsene ikke har gitt mye tegn til liv. Ordet fra evangeliet slår mot klippen, og vannet veller frem og bringer liv der det ikke virket som om det kunne bli liv. I Apostlenes Gjerninger 12.24 leser vi at Guds ord hadde fremgang og bredte seg stadig videre ut. Målsettingen med vårt arbeid er å la Ordet få virke med tyngde i den enkeltes liv – det vil gi store frukter. Jorden produserer ingen ting. Hemmeligheten er såkornet i jorden.

Fariseerne kjente verken Ordet eller Guds Kraft, sa Jesus. De hadde Ordet, men ikke Ånden. De hadde gjort Ordet om til tomme formler og regler. Bruker vi Ordet uten Åndens innflytelse i våre liv, blir det bare et budskap fra hjerne til hjerne.

Siden Ånden og Ordet samvirker til Guds rikes veksts, forstår vi at Ånden og Ordet er vår resurs. Med Ånden og Ordet kan vi la Guds Rike vokse både i oss, gjennom oss og bli synlig i denne verden.   Derfor bør vi igjen og igjen sette oss ned for Mesterens føtter og la hans tanker og liv få fritt spillerom i våre liv. Det er vår daglige gudstjeneste som gir oss frimodighet til å tale ut og handle det som Herren vil. La oss derfor be om å ha et lydhørt hjerte og en villig ånd som kan tale ut det forløsende Ordet gjennom et intimt samfunn med Jesus Kristus!