Utskrift
Kategori: Pastoren har ordet

Bønnens muligheter

Tekst:

 Judas 1. 20: «Men dere, mine kjære, må bygge dere selv opp ved deres høyhellige tro under stadig bønn i Den hellige ånd.»

2.Kor. 9.8: «Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt, ja, har overflod til all god gjerning»

Våre menneskelige behov ser ut til å være følgende: fysiske behov, behov for sikkerhet, sosiale behov, behov for aktelse og behov for selvrealisering. Men Gud har også et ønske med oss som mennesker. Han vil vandre sammen med oss, han vil herliggjøre Kristus gjennom oss, han vil oppfylle sine løfter gjennom oss, han vil utføre sine gjerninger gjennom oss og han vil at vi skal oppleve hans godhet, visdom, kraft og herlighet her og nå!

En av de viktigste målsettingene med bønnelivet vårt er at det skal være en kanal slik at Guds herlighet kan åpenbares gjennom våre liv.  En kanal er som en vannledning. Kanalen er ikke det viktigste, men innholdet. Og er innholdet verdifullt, blir også kanalen viktig. Og skal en kanal fungere bra må den være ren og holdes tett slik at alt innholdet har samme kvalitet og kommer helt frem til der det er tiltenkt. Om behovene er store, bør også kanalene være av god kvalitet slik at de holder i lang tid.

Denne illustrasjonen om kanalens viktighet gir oss også et bilde på hvordan bønnen er Guds verktøy for å kunne formidle sin herlighet i og gjennom oss. Hva er Guds herlighet? Den er vel først og fremst Jesus selv som den iboende motivasjon og kraftkilde i våre liv.   Da Moses møtte Guds herlighet på Sinai fjellet, sa Han selv til Moses om hvem han var: «Herren er Herren, en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rik på miskunn og sannhet».

Denne herlighet er basert på åpenbaringen om at Gud gir oss av seg selv, av sin godhet, sin nåde, sin villighet til å tilgi. Den forvandler så vår måte å leve på. Hos Moses skapte det tilbedelse. Denne form for innvielse skaper i oss et ønske om å leve i Guds nærhet og gjøre Hans vilje. Utrykket «fra herlighet til herlighet kan beskrives som en ny forståelse og innsikt i Guds nåde og barmhjertighet, og den fører en overnaturlig forvandling med seg.

Vi ser derfor at Gud ønsker å leve i et nært fellesskap med oss. Dette fellesskapet består i å motta Hans kjærlighet i våre hjerter. Vi kan være fortvilet, urolige, tvile eller ha en følelse av å stå foran en storm som hindrer oss fra å kjenne den hvile og ro Han ønsker å gi oss. Derfor ønsker Han stadig å oppmuntre oss gjennom å vise oss sin kjærlighet. I Sefanias 3.17 står det: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet.  Han jubler over deg med fryd».

Gud forutså vår synd og ulydighet, men han elsket oss og elsker oss, noe som han viste da han gav til Sønn som en soning for våre synder. I Kristus har vi Guds fullkomne kjærlighet, og denne kjærlighetserklæringen ønsker et gjensvar fra oss.

Derfor kan vi gjennom bønnen gi gjensvar til Guds kjærlighet. Ordspråket 23.26 Gi meg ditt hjerte, min sønn, la øynene se med glede på mine veier». Åpenhet og ærlighet i bønnen er grunnleggende faktorer i vår tro på Jesus Kristus. Bønnen er derfor den kanal som kan være med å synliggjøre Guds Rike her og nå. Vi synliggjør vår tro på Kristus gjennom å bekjenne hans navn, bekjenne hans løfter og gjennom en lovprisning som munner ut i en bekjennelse av vår avhengighet til Ham.

Da formidler Gud sine gaver. Som Han gjorde gjennom Paulus og Silas i fengslet. Mens de sang lovsanger og priste Gud, kom det et mektig jordskjelv som løste dem ut.  Derfor ser vi at bønnens muligheter er gitt oss gjennom at vi ber hjertebønner som lengter etter å bli forvandlet ved fornyelsen av vårt sinn.  Vi kan vel si at bønnens hovedhensikt er å tjene Guds Rike!

Tor Inge Andersen